dkoug Blog

python3 xhtml2pdf install

Python -- Posted on Sept. 12, 2017

python3 xhtml2pdf install

1
2
pip install -e git+https://github.com/xhtml2pdf/xhtml2pdf.git#egg=xhtml2pdf
pip install html5lib==1.0b8